POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO SANTUARIO VACALOURA

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO SANTUARIO VACALOURA
Datos de carácter persoal
En cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais (Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal), informámoslle que os datos persoais solicitados na nosa páxina web forman parte de ficheiros responsabilidade de Santuario Vacaloura, e son tratados por esta coas seguintes finalidades:
Contacto xeral: atender as solicitudes de información sobre os servizos que ofrece Portal Web.
O rexistro nos formularios e usos nesta web implica a aceptación desta Política de Privacidade.
Eventualmente, esta Política de Privacidade pode ser revisada co fin de actualizar os cambios na lexislación vixente, actualizar os nosos procedementos de recollida e uso da información de carácter persoal, a aparición de novos servizos ou a exclusión doutros. Estes cambios serán vixentes a partir da súa publicación na web, polo que é importante que revises regularmente esta Política de Privacidade co fin de permanecer informado sobre os cambios.
Santuario Vacaloura resérvase a facultade de investigar calquera contido que atente contra esta Política de Privacidade así como no uso incorrecto, indebido e fraudulento das condicións expostas.
Santuario Vacaloura só usará a súa información de carácter persoal en virtude desta Política de Privacidade e, con carácter xeral, solicitará o seu consentimento para utilizar a túa información de carácter persoal con fins distintos daqueles para os cales foron outorgados nos formularios.
Santuario Vacaloura non utilizará os seus datos persoais con finalidades incompatibles ás que figuran nesta cláusula.

Santuario Vacaloura está presente tamén nas redes sociais FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM. Santuario Vacaloura non comparte nin comunica ningunha información persoal dos usuarios amigos en FACEBOOK, dos seguidores en TWITTER e INSTAGRAM e en cada un destes medios sociais, Santuario Vacaloura como administradore, adopta as medidas de seguridade e configuracións de privacidade adecuadas que proporcionan estas redes sociais. Podes consultar as súas Políticas de Privacidade e Condicións de Uso nas seguintes ligazóns:
Facebook
http://www.facebook.com/terms.php?ref=pf

Twitter
http://twitter.com/privacy

Instagram
https://www.instagram.com/about/legal/privacy/

Santuario Vacaloura adopta medidas de índole técnica, administrativa e organizativa nos seus sistemas co fin de protexer a información de carácter persoal, evitando a súa perda, roubo, divulgación, alteración ou uso non autorizado.
Pode exercer os seus dereitos de Acceso, Rectificación, Cancelación e Oposición a través da seguinte dirección de email admin@santuariovacaloura.org.
Se ten algunha pregunta ou dúbida acerca desta Política de Privacidade, pode poñerse en contacto connosco a través de admin@santuariovacaloura.org.
A visita a este website non supón que o/a usuario/a quede obrigado/a a facilitar ningunha información sobre si mesmo/a, e no caso de que a incorpore efectúao con carácter voluntario e co nivel de información que desexe, sendo tales datos tratados por Santuario Vacaloura, coa finalidade, na forma e coas limitacións e dereitos que recolle a Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal.
Os datos facilitados polo/a usuario/a serán incorporados aos ficheiros de socios/as, adoptantes, colaboradores/as e/ou casas de acollida.
O usuario responderá, en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados.
Santuario Vacaloura comprométese ao cumprimento da obriga de segredo dos datos de carácter persoal, do seu deber de gardalos e adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.
Santuario Vacaloura mantén a supervisión e avaliación dos procesos para asegurar que a privacidade dos datos sexa respectada.
Coa introdución dos seus datos nos formularios adecuados para iso, presta o consentimento expreso para que os mesmos, ou os que se orixinen no seu desenvolvemento, sexan obxecto de tratamento, integrándose nos ficheiros de socios/as, colaboradores/as, adoptantes e/ou casa de acollida de Santuario Vacaloura para posibilitar o normal desenvolvemento das actividades de Santuario Vacaloura.