AMADRIÑA/APADRIÑA

Axuda a un habitante para que teña a vida que se merece

Amadríña / Apadríña

desde 10€/mes

colaboravacaloura@gmail.com

Para amadrinar ou apadriñar a un habitante do santuario cubre este cuestionario:

Nome do animal que queres amadriñar ou apadrinñar:

Especie do animal que queres amadriñar ou apadrinñar:

Nome e apelidos:

DNI:

Provincia:

Dirección:

CP:

Email:

Teléfono:

Datos Bancarios
Entidade bancaria:

IBAN:Exemplo:ES7921000813610123456789

Cantidade mensual:

O importe mínimo da cuota é 10€ mensuales.
Día do mes no que prefires que che pasemos o recibo polo banco:
Consinto que me nomeedes nas redes sociais de Vacaloura, a condición de que sexan asuntos relacionados co santuario.Non consinto

Son maior de idade e quero Amadriña/Apadriñar e enviando este cuestionario autorizo a Vacaloura a domiciliar na miña conta as cotas mensuales arriba indicadas.

Para solicitar a baixa ou modificación das cotas, envía un email a santuariovacaloura@gmail.com e cancelarase ou modificarase o cobro do recibo na seguinte mensualidade. No caso de que devolvas o recibo ou na conta non haxa saldo, pasados uns días, pasaremos de novo o recibo cargando a comisión de 4,8€ por devolución de recibos que cobra o noso banco.

Acepto Ley de Protección de Datos de VACALOURA SANTUARIO ANIMAL con nif: G70382825

De acordo co establecido o 13 de Decembro na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, do Real Decreto 1720/2007 polo que se aproba o Regulamento de Medidas de Seguridade dos ficheiros automatizados que conteñan datos de carácter persoal, informamos de que os datos de carácter persoal aquí recolleitos serán obxecto de tratamento automatizado nos nosos ficheiros, co fin de xestionar o pago das cotas de socie ou amadrinamientos/apadriñamentos de animais ou para informarche a través de medios electrónicos sobre as novidades do Santuario.
Podes exercer os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición a través do e-mail santuariovacaloura@gmail.com.